טופס אישור פרסום תמונה באתר אינטרנט

  1. אנו החתומים מטה מאשרים בזאת לפרסם את תמונת בננו/ביתנו _______________
    באתר האינטרנט הרשמי של “אדם – צומח, העמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל”, שכתובתו www.g-t.org.il.
  2. ידוע לנו כי מטרת אתר האינטרנט היא הפצת מידע לגבי תחום הגינון הטיפולי בישראל ושווקו ללא מטרות רווח עבור עמותת אדם-צומח.
  3. אנו מאשרים את פרסום התמונה בכל מקום באתר.
  4. אנו מסכימים כי התמונה תתפרסם ללא ציון השם הפרטי או שם המשפחה של בננו/ביתנו.
  5. ידוע לנו כי עשוי להופיע שם המוסד החינוכי/טיפולי בו צולמה התמונה, במקרה זה ______________ (נא למלא את שם המוסד).

ידוע לנו כי כל אדם אשר יגלוש באתר יכול להעתיק ולהדפיס את תמונה לשימושו האישי. במקרה כזה לא תהיה העמותה אחראית לפרסום התמונה במקומות אחרים.

על החתום

שם: _________________

סוג קירבה: ____________

חתימה: ______________

תאריך: ______________

שם: ________________

סוג קירבה: ___________

חתימה: ______________

תאריך: _______________