שלום ,📣 הזמנה לאסיפה הכללית של העמותה ותזכורת למפגש למידת עמיתים.