[alert style=”orange”]

שנת שמיטה

שנת השמיטה מהווה אתגר מעניין לעוסקים בגינון ובחקלאות ככלי טיפולי. בצד הערכים התרבותיים החברתיים והמוסריים אשר באים לידי ביטוי בשנה זו, מתקיימים גם איסורים ומגבלות בתחזוקת הגינה או החלקה החקלאית. עם זאת קיימים פתרונות ודרכים מעשיות לא שגרתיות לקיים גידולים ואף להנות מן הפרי. כך שעצם ההתמודדות עם המגבלה הופכת לעניין בפני עצמו ועוד מקום בו אנו כמטפלים בגינון יכולים למצוא ולעורר השראה בקרבנו ובקרב שותפינו לטיפול בגינה. להלן מובאים מקורות להרחבת הידע בנושא.

“לקראת שמיטה בגן הנוי תשע”ה”  פרסום משותף של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לשרותי דת והרבנות הראשית לישראל

“שאלות ותשובות על שמיטה” –  הרשת הירוקה , חינוך לקיימות

“גן ילדים בשנת שמיטה תשע”ה” –   הרשת הירוקה , חינוך לקיימות

 

 

 

 

[/alert]